Main menu
"Социална Европа", брой 3-4, 2017 - Издание на института за социални и синдикални изследвания на КНСБ
Презентация на ВОН-КНСБ за изследване върху състоянието на ДВУ към 2016/17г.
Бюлетин на ВОН-КНСБ №10/февруари 2007г.
Бюлетин на ВОН-КНСБ №9/май 2006г.
Бюлетин на ВОН-КНСБ №8/април 2006г.
Бюлетин на ВОН-КНСБ №7/февруари 2006г.
Бюлетин на ВОН-КНСБ №5/май 2005г.
Бюлетин на ВОН-КНСБ №4/януари 2005г.
Бюлетин на ВОН-КНСБ №3/юни 2004г.
Бюлетин на ВОН-КНСБ №2/фвруари 2004г.
Бюлетин на ВОН-КНСБ №1/януари 2004
Рейтингова система на работодателите (19 ануари 2015г.)
Програма за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и България (2014-2018)
Наръчник за управление на работните заплати чрез колективно трудово договаряне
Идва ли краят на политиката на строги бюджетни ограничения? - презентация на Президента на КНСБ
"Социална Европа", брой 1, 2014 - Издание на института за социални и синдикални изследвания на КНСБ
"Социална Европа", брой 1, 03/2015 - Издание на института за социални и синдикални изследвания на КНСБ
"Социална Европа", брой 2, 06/2015 - Издание на института за социални и синдикални изследвания на КНСБ
"Социална Европа", брой 3, 09/2015 - Издание на института за социални и синдикални изследвания на КНСБ
"Социална Европа", брой 1, 03/2016 - Издание на института за социални и синдикални изследвания на КНСБ
 
Национален форум "Средното образование през погледа на университетските преподаватели от областта на обучението по педагогика и педагогика на обучението по... - предизвикателство или необходимост", 03.06.2016 г.
 - Презентация на проф. Н.Цанова, Необходимост от компонентностен подход
 - Презентация на Н. Цанова, П. Зарев, А. Андреева, А. Кременска,Целеполагане и координация на държавните образователни стандарти по Закона за предучилищното и училищното образование
 - Презентация на проф.В.Гюрова, проф.Т.Ангелова, доц.Н.Райчева, доц.М.Кирова, докт.П.Зарев, Държавните образователни стандарти по Закона за предучилищното и училищното образование: акценти и предизвикателства
 - Презентация на проф.Т.Ангелова, Към проекта за стандарт на българския книжовен език
 - Презентация на доц.М.Кирова, доц.Е.Бояджиева, Държавен образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала – предизвикателства и някои решения
 - Презентация на П.Зарев, А.Андреева, За статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 - Презентация на Н.Райчева, А.Кременска, И.Хаджиали, Държавни образователни изисквания за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
 
"Социална Европа", брой 2, 06/2016 - Издание на института за социални и синдикални изследвания на КНСБ
Share