Main menu

ВЪПРОС, поставен от синдикален член на ВОН – КНСБ:

Законосъобразно ли е във висшите училища да се въвежда допълнително изискване от работодателя академични длъжности, за които е проведен конкурс да се заемат със срочен трудов договор?

ОТГОВОР: Законът за развитие на академичния състав в Република България регламентира, че само една академична длъжност се заема въз основа на срочен трудов договор и това е длъжността „асистент”. Нещо повече, съгласно чл. 54, ал. 1 Закона за висшето образование (ЗВО) академичните длъжности по чл. 48, ал. 1[1], с изключение на длъжността "асистент" се заемат с трудов договор за неопределено време.

Друго изключение, което законът установява, като възможност за сключване на срочни трудови договори с преподаватели е това по чл. 52 от ЗВО, съгласно който с решение на факултетен съвет на висшето училище учени и преподаватели от страната и от чужбина могат да се привличат за научно-преподавателска дейност за определен срок като гост-преподаватели. Привличането на гост-преподаватели се извършва без конкурс, а отношенията на гост-преподавателя с висшето училище се уреждат с договор за срок не повече от една година, който може да бъде подновяван. Освен това със срочни или трудови договори за неопределено време при условия и по ред, определени в правилниците на висшето училище могат да се заемат длъжностите на нехабилитираните лица (преподавател и старши преподавател), на които се възлага само преподавателска дейност за неспециалисти по езиково обучение, спорт, изкуство и други (чл. 54, ал. 2 във вр. чл. 48, ал. 2 ЗВО). Висшите училища имат право да привличат и хонорувани преподаватели при условия и по ред, определени с правилника за дейността на висшето училище, както и да

Извън тези разпоредби на специалните закони, в Кодекса на труда (чл. 68) са установени случаите, при които е допустимо сключването на срочни трудови договори, както и съответните нормативни ограничения и изисквания за сключването на този вид договори.

            Предвид всичко изложено по-горе считам, че не би било законосъобразно с лице, което е участвало в конкурс за заемане на академична длъжност и е било избрано да я заеме, да се сключва срочен трудов договор, както и да се поставя изискване за това да бъде сключен такъв договор.

Мария Чочова, юрист

ВОН – КНСБ[1] Чл. 48. (1) Длъжностите на научно-преподавателския състав във висшите училища са:

1. за хабилитирани преподаватели - доцент и професор;

2. за нехабилитирани преподаватели - асистент и главен асистент.

 

Share