Main menu

На 24 и 25 май 2018 г. в Париж се проведе поредната конференция на министрите, отговарящи за висшето образование в държавите членки на Болонския процес под мотото
ЗА ПОВЕЧЕ КУЛТУРА ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО!

Френският министър на висшето образование, научните изследвания и иновациите и заместник-министри на образованието на България и Сърбия – двете държави, които съпредседателстват Болонския процес в първата половина на 2018 г., откриват форума. Дискусията се фокусира върху постигнатия напредък в последните три години, както и върху основните механизми и режим на работа в периода до следващата конференция на министрите през 2020 г.

Конференцията приема Парижкото комюнике на министрите с няколко основни дейности за следващия период – осъществяването на партньорска подкрепа за постигането на поставените цели и прилагане на необходимите реформи, иновации в преподаването и ученето, засилване на връзките между висшето образование и научните изследвания и др. Особено важен момент е стартирането на процедурите за партньорска подкрепа, която взаимно ще си оказват отделните държави с цел реално постигане на заложените цели.

Тази година се отбеляза и 20-годишнината от началото на инициативата за изграждане на общо Европейско пространство за висше образование, поставено с подписването на Сорбонската декларация. Специални гости на събитието бяха тогавашните министри на висшето образование в четирите държави, подписали Сорбонската декларация през 1998 г. – Великобритания, Германия, Италия и Франция.

Последните две подготвителни срещи за конференцията на министрите се проведоха по-рано т.г. в София в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Те имаха за цел да набележат необходимите условия, за да се отключи пълният потенциал на Европейското пространство за висше образование. Постигнато беше съгласие по всички спорни до момента въпроси. Приет беше режимът на работа и съставът на първоначалната координационна група за партньорска подкрепа, в която по изрично настояване на делегатите беше избрана и включена и България. В нея са включени още Австрия, Хърватия, Италия, Европейската комисия, Европейската университетска асоциация и  Европейската асоциация на институциите за висше образование. Първата среща на координационната група ще се проведе в началото на месец юни в Брюксел.

Секторът на висшето образование е един от най-важните стълбове за изграждането на Европа. Академичната свобода и почтеност, институционалната автономия и по-широкото участие на студентите в живота на университетите се разглеждат като основа за Европейското пространство за висше образование. В този смисъл конференцията в Париж поставя началото на нов етап в сътрудничеството на всички нива и между всички заинтересовани страни.   

По утвърдена традиция от 2009 година насам конференцията на министрите беше съпътствана от паралелно събитие – Форума за Болонска политика, в който участват държави от различни континенти. Тази година свои делегации имаха Канада, Япония, Чили, Куба, Алжир, Египет, Израел, Ирак, Колумбия, Салвадор и др. Прието беше и Изявлението на Форума за Болонска политика, в което се потвърждава ангажиментът за продължаването на успешния междурегионален диалог. Предлага се и създаването на глобална работна група с цел продължаване на диалога за социално приобщаване и утвърждаване ролята на висшето образование.

За по-младите колеги подчертавам, че Болонският процес е инициатива, възникнала в края на 90-те години на XX век, за сравнимост по основни теми на висшето образование в Европа при осигуряване на ефективна мобилност на кадрите. Основна цел на Болонския процес е създаването на Европейско пространство за висше образование, което е свързано с:

  • въвеждане на лесно сравними образователни квалификационни степени (Бакалавър, Магистър и образователно-научната степен Доктор);
  • въвеждане на системата за образователни кредити (ECTS) като мерни единици за студентската заетост;
  • въвеждане на Европейски стандарти за качество;
  • отстраняване на препятствия пред свободното движение на студенти и преподаватели в Европейското пространство за висше образование.

Република България е сред 29-те страни, които на 19 юни 1999 г. подписват в Болоня Съвместната декларация за европейско пространство на висшето образование.  Сега страните – подписали декларацията са 48. Болонският процес има доброволен характер по отношение на присъединяването към него, но след това изпълнението на поетите ангажименти става задължително.

Следващата среща на министрите на образованието и науката от държавите членки на Болонския процес ще се проведе в Италия.

 

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева

Председател на ВОН-КНСБ

Share