Main menu

СИНДИКАТ „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА” - КНСБ

ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ В РИУ "ПРАВЕЦ РИЗОРТ

На 25 ноември 2016 г., в конферентната зала на ”РИУ Правец Ризорт, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВ СИНДИКАТ „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА”, ДОЦ. Д-Р ЛИЛЯНА ВЪЛЧЕВА И Организационен комитет в състав доц. д-р Росен Кирилов, доц. д-р Агата Манолова, доц. д-р Анелия Радулова, гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов, проф. д-р Ирина Колева, доц. д-р Ивона Димитрова, доц. д-р Катерина Илкова, доц. д-р Румяна Панкова, доц. д-р Владимир Владов, д-р Мариян Георгиев и Десислава Стоянова

ПРИВЕТСТВАХА гостите и участниците:

- доц. Борислав Великов (председател на НС, 2005 г. и зам.-председател на КОН при 43-то НС), проф. Греков (министър на ЗХ и ректор на АУ), доц. Костов (зам.-министър на ЗХ), г-н Вълчев - гл. секретар на МОН, г-н Нанков - вицепрезидент на КНСБ, ректорите – проф. Герджиков (СУ), проф. Статев (УНСС), проф. Цанев (НМА), проф. Бонджолов (ВТУ), доц. Марчевски (СА-Свищов), зам.-ректорите – проф. Кринчев (НМА), проф. Апостолов (ЮЗУ), доц. Калева (ШУ), зам.-ректори – ПУ и РУ, зам.-декани – проф. Наков (ТУ-София), проф. Георгиева (ТрУ) и доц. Грозева (ТрУ), ръководството на НПСС, представител на САНК при НАОА и представителите на синдикалните ръководства на «ВОН» от висшите училища от София и страната,

в ТЪРЖЕСТВЕН НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ на тема "ФИНАНСИРАНЕ, АКРЕДИТАЦИЯ, ДОХОДИ НА РАБОТЕЩИТЕ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА, СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ И КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ", посветен на „ВОН-КНСБ – ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ В НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ“.

01

Водещ на форума бе председателят на Националния браншов синдикат ВОН доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, която представи участниците, гостите и най-вече председателите на синдикалните олганизации при ВОН-КНСБ.

Форумът  започна с презентация на гл. секретар на МОН Красимир Вълчев, който представи промените във финансирането на висшите училища за следващата 2017 г. Г-н Вълчев заяви, че през последните 25 години се работи в посока на стимулиране на екстензивното развитие на университетските профили във ВУ. Рейтинговата система показва, че средната оценка от акредитация е нараснала от 80 на 89 %. Приемът в държавните университети е напълно либерализиран  - от 90 хиляди учащи през 90-те години те са нараснали до 180 хиляди през 2014-2015 г. В стратегията за висшето образование Вълчев посочи няколко основни моменти, а именно: политика на преструктуриране на приема и финансиране от държавния бюджет; насърчаване подобряването качеството на пазара на труда; подобряване на базовата разпределителна справедливост и др.. „Сигналът към ВУ е ясен - не всички ще имат студенти по всички специалности, някои от тях ще трябва да оптимизират профила си”,подчерта главния секретар на МОН и отбеляза, че корекцията в ПМС 162 е в полза на увеличаване на коефициентите в професионалните направления с по-ниски разходи. Според Вълчев тенденцията е увеличаване на приемите в техническите университети, тъй като в тези специалности има повече чуждестранни инвестиции, за сметка на икономиката и администрацията, където има нерационално търсене. Главният секретар на МОН подчерта, че през 2017 г ще бъде осъществено преструктуриране на приема във ВУ и очерта тенденцията на липсата на пазар за студенти от широкопрофилни ВУ, които ще трябва да оптимизират профила си. Промените в Закона за висшето образование през 2017 г. предвиждат вътрешно разпределение на средствата за качество, което означава повече финансиране за отделни специалности. Вълчев даде пример с Аграрните университети, които ще получат повече за специалности – растениевъдство и растителна защита и по-малко финансиране за икономика и туризъм.

Доц. Ивайло Симеонов представи позицията на ТУ-София относно: методика с отчитане на приноса на отделните основни звена в обучението по всяко професионално направление, съобразно комплексната оценка за качество на обучението и разпределение на средствата от субсидията за издръжка на обучението на студентите.

В дискусията бяха поставени въпроси, отнасящи се до рейтингите на ВУ. Поставени бяха две гледни точки за приоритет на относителните или на  абсолютните стойности като база за определяне. Предвижда ли се финансиране за научно-изследователска дейност? - бе другият поставен въпрос.

Красимир Вълчев заяви, че най-голямото предизвикателство е пред социалното развитие на нацията (въпродът беше поставен от доц. Георги Костов). Според него е необходима промяна в критериите за заплащане, университетите няма да могат да отговорят на външната среда, поради което трябват стимули за преподавателите.

Презентация на форума представи и доц. д-р Гергана Боянова на тема "Критерии за следакредитационно наблюдение и контрол върху прилагането на  вътрешната система за оценяване и поддържане на качествотона обучение и на академичния състав на висшите училища". Във втората част лектори бяха гл.ас. д-р Стефан Аспарухов с презентация „Доходи на работещите в системата на висшето образование и науката” и д-р Мария Чочова с темата ”Социален диалог и колективно трудово договаряне”.

Презентация на тема "ПЕТНАДЕСЕТ години всеотдаен и доброволен труд за модернизиране на висшето образование и науката, за утвърждаване авторитета на Академичната общност, за равнопоставеност в социалния диалог на национално ниво и колективното договаряне във висшите училища и БАН" представи доц. д-р инж. Лиляна Вълчева. Отчетени бяха по един значим принос (от многото) за всяка година, като непрекъснато се подчертаваха и приносите на партньорите на ВОН от изпълнителната, законодателната, ректорите от ВУ с по-високи резултати в управлението, студентските съвети от някои ВУ, НПСС, НАОА и подкрепата на КНСБ.

05

В края на форума доц. Вълчева изказа уважението и признателността на всички председатели от координационния съвет на ВОН-КНСБ към водещите партньори и с думи на благодарност връчи грамоти, плакети с лика на Светите братя на номинираните по критерии за постигнати високи резултати в КТД и равнопоставеност в социалния диалог в условия на автономия между ректори-преподаватели-студенти, което е в основата на академичната автономия!

Благодарности, поздравителни адреси и почетни отличия получи ВОН-КНСБ от присъстващи и неприсъстващи ректори на висшите училища.

03
04
06
07
08
09
10

По време на тържествената вечеря в балната зала «ТЕРА» на хотел РИУ Правец Ризорт, участниците във форума аплодираха с възторг изпълненията на младите колеги – студентите от НАТФИЗ „Кр. Сарафов” и НМА „проф. П. Владигеров”.

Отзивите от форума ще публикуваме допълнително.

 

Прессъобщение - ТУК.

Share